Voorwaarden hulpverlener

(Laatste update op 20 mei 2021)

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Hulpverlener die gebruik maakt van het digitaal platform QIT online. Als de toepassing ter beschikking wordt gesteld door een Organisatie, gelden deze voorwaarden specifiek voor de Hulpverlener die in alle autonomie van de toepassing gebruik maakt ten aanzien van zijn of haar cliënten.

Hulpverlener is de medewerker die actief of werkzaam is binnen de Organisatie en de therapie met de Cliënt en het Cliëntsysteem voor zijn of haar rekening neemt.

In sommige gevallen is de Organisatie en de Hulpverlener dezelfde persoon. Dan moeten zowel deze voorwaarden als de voorwaarden voor de Organisatie worden aanvaard.

1. Het voorwerp van de dienstverlening: de toepassing QIT Online

QIT online is een webtoepassing die ontwikkeld is door QIT bvba, gevestigd te Koning Albertlaan 104, 3010 Kessel-Lo (België).

De toepassing stelt hulpverleners in staat om cliëntendossiers te beheren, de in- en uitgaande communicatie met Cliënten en Cliëntsystemen te organiseren en de voortgang in het therapietraject systematisch op te volgen. Op regelmatige basis tijdens het therapietraject kunnen er bepaalde vragenlijsten aan de Cliënten en Cliëntsystemen worden aangeboden, afhankelijk van het traject dat wordt geselecteerd.

De keuze van vragenlijsten en de afnamefrequentie zijn het resultaat van uitgebreid klinisch en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast kunnen extra vragenlijsten worden geselecteerd uit de online bibliotheek. Aanpassingen van het traject zijn mogelijk in functie van de specifieke therapeutische context.

2. Beveiliging & verantwoordelijkheid

Het digitaal platform wordt beschikbaar gesteld via een beveiligde netwerkomgeving. Ze is enkel toegankelijk via een versleutelde https-verbinding en gepersonaliseerde login.

QIT online wordt gehost bij Digital Ocean, een hosting provider die ISO 27001 gecertificeerd is en zodoende beantwoordt aan de vereisten inzake ISMS (Information Security Management System), zodat het uitgebreide garanties levert op gebied van kwaliteit, veiligheid en bescherming van de privacy.

QIT bvba is verantwoordelijk voor de technische implementatie van QIT Online, het beheer van het platform, het herstellen van eventuele fouten in het platform, de hosting en het beheer en de beveiliging van de data. Dit gebeurt in samenwerking met Panenco bvba, een innovatief softwarebedrijf in Leuven.

 

3. Contractvoorwaarden

Het platform QIT online kan gebruikt worden zolang de Organisatie die ze ter beschikking stelt, de toepasselijke vergoedingen betaalt en er geen reden of aanleiding is om de terbeschikkingstelling het platform stop te zetten, zoals het onjuist gebruik van het platform.

4. Intellectuele eigendom

Het digitaal platform QIT online is de exclusieve en volledige intellectuele eigendom van QIT bvba. Geen enkel product dat naar de letter en de geest onder het QIT online platform wordt begrepen, mag worden verspreid, gekopieerd, aangepast, … zonder de expliciete, schriftelijke en voorafgaande toestemming van QIT bvba.

 • Dit betreft onder meer (zonder het om een limitatieve opsomming gaat): het theoretisch denk- en werkkader, de vragenlijsten, de feedbackrapporten, de software-applicatie, …

5. De partijen bij het gebruik van het platform QIT Online

Bij het gebruik van het platform QIT online zijn er meerdere partijen betrokken. Naast QIT bvba zijn er de Organisatie, de Hulpverlener, de Cliënt en de personen in het Cliëntsysteem.

 • De Organisatie is de organisatie die een licentie voor het gebruik van het digitaal platform verkrijgt en het ter beschikking stelt.

 • De Hulpverlener is de uiteindelijke gebruiker van het platform die hierin gegevens invoert en verwerkt van cliënten.

 • De Cliënt is de natuurlijke persoon van en over wie door de Hulpverlener gegevens worden verwerkt.

 • Personen in het Cliëntsysteem zijn de natuurlijke personen die actief bij de behandeling betrokken zijn en die op periodieke basis input zullen leveren bij de behandeling. Ook van en over hen worden  gegevens verwerkt.

 

Het is mogelijk dat de Organisatie en Hulpverlener dezelfde persoon zijn, zoals in het geval van een solopraktijk. In dat geval moeten zowel deze voorwaarden (als Organisatie) als de voorwaarden als Hulpverlener worden toegepast.

Vanuit het oogpunt van bescherming bij gegevensverwerking (zoals voorzien door de Algemene Verordening Gegevensbescherming) komt de verantwoordelijkheid voor de verwerking in verband met het digitaal platform QIT online gezamenlijk toe aan de Organisatie en de Hulpverlener. Hun verantwoordelijkheid vloeit voort uit de keuze die zij maken om het digitaal platform te (laten) gebruiken ten aanzien van de cliënten van de Hulpverlener.

Het voorwerp van de gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot de administratieve gegevens die toelaten de cliënt te identificeren, alsook te weten welk algemeen traject deze volgt. Dit moet toelaten om de betrokkene administratief op te volgen, alsook om geaggregeerde en geanonimiseerde overzichtsrapporten op te maken over het gebruik van de vragenlijsten binnen de Organisatie.

De gegevens die betrekking hebben op het eigenlijke traject, worden exclusief door de Hulpverlener verwerkt. Het is dan ook de Hulpverlener die bepaalt welke onderdelen van het platform hij of zij gebruikt in het kader van (de opvolging van) de therapie.

Zowel de Organisatie als de Hulpverlener(s) waarborgen dat zij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ten aanzien van de Cliënten toepassen.

6. De rol van QIT bvba

6.1. QIT bvba als verantwoordelijke voor de gegevens over de Hulpverlener(s)

QIT bvba verwerkt de gegevens van de Hulpverlener(s) voor het klantenbeheer, op basis van de contractuele relatie die voortvloeit uit de aanvaarding van deze voorwaarden. De gegevens worden enkel gebruikt om het gebruik van het platform QIT online mogelijk te maken, volgens de aanwijzingen van de Hulpverlener.

De natuurlijke personen wier persoonsgegevens voor dit doeleinde worden gebruikt, hebben het recht op inzage en, in voorkomend geval, verbetering en/of wissing. Daartoe kunnen zij contact opnemen via Privacy@qitonline.be, met bewijs van hun identiteit. Op dit adres kunnen zij ook terecht voor bijkomende vragen. Wie het niet eens is met de manier waarop QIT bvba de persoonsgegevens verwerkt, kan altijd contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel - Tel. (02) 274 48 00 – Mailto Contact@apd-gba.be).

6.2. QIT bvba als verwerker ten behoeve van de Organisatie en de Hulpverlener(s)

Mede gelet op de verantwoordelijkheid van de Organisatie en de Hulpverlener(s) treedt QIT bvba op als verwerker van de Organisatie en de Hulpverlener(s) die van het platform gebruik maken. De verplichtingen waar QIT bvba zich als verwerker toe verbindt, worden nader omschreven in het Verwerkingscharter van QIT bvba dat kan worden geraadpleegd op de website van QIT bvba.

Met de Organisatie kan, indien wenselijk, een verwerkersovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst heeft in beginsel dezelfde inhoud als het verwerkingscharter dat op de website van QIT bvba kan worden gevonden.

 

7. De toestemming van de Cliënt en de personen in het Cliëntsysteem als noodzakelijke voorwaarde voor gebruik

 

In de mate dat de toepassing toelaat om gegevens in verband met de gezondheid te verwerken, is het gebruik ervan afhankelijk van de toestemming van de Cliënt en de personen in het Cliëntsysteem ten aanzien van de Hulpverlener. Dit is zo opgevat dat het ontbreken van toestemming blokkerend werkt.

 

Een bijkomende toestemming is niet vereist ten aanzien van de Organisatie die enkel toegang heeft tot administratieve gegevens en, in voorkomend geval, tot geanonimiseerde gegevens in overzichtsrapporten. 

 

8. Delen of overdragen van gegevens over Cliënten en personen in het Cliëntsysteem tussen Hulpverleners

 

Het is mogelijk dat een Hulpverlener de gegevens van Cliënten en Cliëntsystemen deelt met of overdraagt naar andere hulpverleners, onder de volgende voorwaarden:

 • De andere Hulpverlener(s) moet(en) een account hebben op het platform QIT online.

 • Het delen van of overdragen van de gegevens moet noodzakelijk zijn voor het traject met betrekking tot de Cliënt.

 • Het delen van de gegevens laat de ontvanger enkel toe de gegevens te lezen. Aanpassing of aanvulling van de gegevens is niet mogelijk.

 • Bij het overdragen van de gegevens wordt de verantwoordelijkheid voor het volledige beheer van het cliëntdossier integraal overgedragen naar de andere Hulpverlener.

 • De Cliënt en personen in het Cliëntsysteem moeten geïnformeerd worden over de deling en de mogelijkheid hebben om zich hiertegen te verzetten.

 • De Cliënt en personen in het Cliëntsysteem moeten toestemmen in de overdracht door toe te stemmen in de verwerking door de Hulpverlener aan wie het dossier wordt overgedragen.

 

9. Wijziging van de voorwaarden

QIT bvba kan de voorwaarden voor het gebruik van het digitaal platform QIT online aanpassen. Het zal in dat geval de Hulpverlener(s) hiervan via mail informeren.